KARIN

Idź do spisu treści

Menu główne

Nawiązanie współpracy

System sprzedaży "bezpłatne zatowarowanie"
Nawiązanie współpracy pomiędzy sklepem detalicznym a przedsiębiorstwem KARIN wygląda następująco:


1)   Osoba kierująca sklepem detalicznym pobiera ze strony internetowej  druk umowy o współpracy (druk PDF
, DOC)  wypełnia ją oraz podpisuje i opieczętowuje. Następnie kserokopię podpisanej umowy wraz z kserokopiami zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, NIP, oraz REGON przesyła emailem na adres e-mail lub faksem pod nr. 227824125.

2)   KARIN poprzez kuriera przesyła bezpłatną szafę wystawienniczą wraz z produktami. Razem z szafą wystawienniczą sklep otrzymuje:
- podpisaną umowę (2 egz.)
- załącznik A do umowy, (który odzwierciedla zawartość szafy wystawienniczej oraz ceny netto, po jakich w przyszłości sklep                              detaliczny będzie zakupywał produkty KARIN-uzupełnienie szafy wystawienniczej)
-fakturę VAT za promocyjna szafę wystawienniczą o wartości 4, 29 netto (nie należy za nią dokonywać jakiejkolwiek płatności - patrz umowa).

3) Osoba kierująca sklepem detalicznym odsyła przesyłką poleconą:
- 1 egz. Uprzednio podpisany przez obie strony umowy o współpracy
- podpisana i opieczętowaną przez osobę kierującą sklepem kopię faktury VAT
- podpisany i opieczętowany załącznik A do umowy.

Druk umowy format PDF (Adobe Reader)


Druk umowy format DOC (Word)


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego